Az alábbi bejelentéseket vizsgáljuk ki
A Faitalnál feladatunk az összes bejelentett állítólagos szabálysértést alaposan kivizsgálni. A nem megfelelő eljárással kapcsolatos panaszokat különös tekintettel a termékbiztonságra független PANASZKEZELŐ BIZOTTSÁG vizsgálja ki. A visszaélések körébe tartozhat többek között:
 • Bűncselekmény;
 • Tiltott pénzügyi gyakorlat;
 • Korrupció;
 • Jogszabálysértés;
 • Az egészségügyi és biztonsági előírások megsértése;
 • Termékbiztonsági kérdések;
 • Környezetszennyezés;
 • Bármilyen illegális gyakorlat eltitkolása;
A fenti, vállalati menedzsmenttől független, szakértői bizottság minden bejelentést kivizsgál.
A nem megfelelő eljárás vagy mulasztás tényének megállapítását követően azonnal meghozza a megfelelő intézkedéseket, tekintet nélkül az érintett személy(ek) vállalati szintjére, pozíciójára.
Valamennyi jelentősnek és biztosnak vélt esetben megtalálja a végleges megoldást. A PANASZKEZELŐ BIZOTTSÁG évente legalább egyszer ülésezik, amikor áttekinti a korábbi bejelentéseket és a már meghozott intézkedéseket. A bizottság ülését követően jegyzőkönyvet készít, amely a bejelentett események dokumentációjának részét képezi.

A panaszkezelő bizottság
A panaszkezelő bizottság tagjai::
 • a Faital igazgatótanácsának elnöke;
 • a felügyelőbizottság elnöke;
 • könyvvizsgáló;
Bizalmas információk kezelése
Bejelentés vagy panasz esetén Önnek meg kell adnia a nevét és személyes adatait a kapcsolattartáshoz, és ahhoz, hogy további részletekkel és információkkal szolgáljunk Önnek. Minden rendelkezésünkre bocsátott információt kizárólag a PANASZKEZELŐ BIZOTTSÁGGAL, a vizsgálattal megbízott személyekkel és a korrekciós intézkedésekről döntő személyekkel osztunk meg.
Arra törekszünk, hogy az Ön adatai ne kerüljenek nyilvánosságra és biztosítsuk az anonimitást. Mindig a bejelentő személyi adatainak védelmére törekszünk, bár bizonyos esetekben (a 165/2001. sz. törvényerejű rendelet. 54. cikke b. pontja 2.bekezdése alapján) bizonyos felek kérhetik Öntől a személyazonosságának nyilvánosságra hozatalát, mint például:
 • rendőrség;
 • bíróság;
 • olyan más személy vagy szervezet, amely irányába törvény írja elő a személyi adatok közlését;
 • A bejelentő elfogadja, hogy a nyilvánosságra hozatal természetének vagy körülményeinek köszönhetően mások is azonosíthatják;
Hogyan tegyünk bejelentést?
Bárkinek joga van bejelentést tenni. Bejelentését megteheti a cég internetes oldalán keresztül, VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSE linkre kattintva. A weboldal garantálja az információk titkosságát, és e-mailben továbbítja az információkat kizárólag a PANASZKEZELŐ BIZOTTSÁG tagjai számára. A weboldal a megadott információkat nem tárolja.

A bejelentőt megillető védelem
Az a munkavállaló, aki jóhiszeműen számol be valamely jogellenes magatartásról, mentesül a tárgykörben lehetséges hátrányos következmények alól, továbbá védelmet élvez, amennyiben "a bejelentéssel közvetlenül vagy közvetett módon összefüggésbe hozható, hátrányosan megkülönböztető, közvetlen vagy közvetett intézkedéseket foganatosítanak vele szemben".
Továbbá a 165/2001. sz. törvényerejű rendelet 54. cikke b. pontja 2. bekezdése értelmében a vállalat köteles garantálni a bejelentővel szemben kezdeményezett esetleges fegyelmi eljárás keretében a bejelentő fél személyi adatainak védelmét. A bejelentés tartalmát bizalmas információnak kell tekinteni, a vizsgálati szakaszban is, és a kezelése során mindvégig.

A bejelentéseket a 241/1990. sz. törvény 22. cikke szabályozza.
Ha a vád a társaság birtokában lévő, vagy általa önállóan beszerzett elemekre és objektív bizonyítékokra támaszkodik, a bejelentéstől függetlenül a bejelentő személyi adatai a beleegyezése nélkül nem közölhetők. Ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló panasz kizárólag a munkavállaló panaszán alapult, a fegyelmi eljárás alá vont személy hozzáférhet a bejelentő nevéhez, még akkor is, ha ez utóbbi nem adta ahhoz a beleegyezését; ez csakis akkor lehetséges, ha az a 165/2001. törvényerejű rendelet 54 cikke b. pontja 2. bekezdése alapján a fegyelmi eljárás alatt álló személy saját védelme érdekében "feltétlenül szükséges".

Kivéve azokat az eseteket, amelyekben a rágalmazás és a becsületsértés felelőssége a büntető törvénykönyv szerint fennáll, vagy amelyekben az anonimitás jogilag nem lehetséges, a bejelentő személyes adatai a bejelentést követően mindvégig védelem alatt állnak, és csak a bejelentő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
Az eljárás keretében bejelentést tevő alkalmazottakkal szemben nem foganatosítható a bejelentéssel közvetlenül vagy közvetett módon összefüggésbe hozható, őket hátrányosan megkülönböztető, közvetlen vagy közvetett intézkedés. Az a munkavállaló, aki úgy véli, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesült valamilyen jogellenes cselekmény bejelentése miatt, értesíti a bizottságot a hátrányos megkülönböztetés tényéről, amely megvizsgálja annak megalapozottságát és mérlegeli a lehetséges intézkedéseket / következményeket.

A bejelentő felelőssége
A bejelentő védelme nem garantálható, és a felelőssége továbbra is fennáll abban az esetben, ha a bejelentés a büntető törvénykönyv szerint rágalmazásnak vagy becsületsértésnek, vagy a Ptk. 2043. cikke szerinti más bűncselekménynek minősül.
Ha a lefolytatott vizsgálat úgy ítéli meg, hogy a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan és a közölt valótlan információ másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, fennáll a bejelentő fegyelmi felelőssége.

Töltse le az BEJELENTÉSI ETIKÁT (PDF formátumban)
Igénylőlapot
Személyes adatok kezelésének engedélyezése